Töölevõtueelne tervisekontroll

Tõend on kohustuslik toitlustusasutusse aga ka teatud kutse- ja tegevusalale tööle asumiseks või õpingute alustamiseks. Tervisekontrolli eesmärk on ennetada nakkushaiguste levikut klientidele, tarbijatele või patsientidele nakkusohtlike töötajate poolt tööprotsesside kaudu. Tööandjal on õigus saata töötaja ka töötamise ajal tehtud riskihindamise põhjal täiendavale tervisekontrollile.

NB! Teenust ei korva riiklik ravikindlustus ning see on kõikidele patsientidele tasuline. Tutvu teenuste hinnakirjaga perekliinik.ee/hinnakiri/ .

Taotlemise protsess

Tervisetõendi taotleja broneerib aja õe vastuvõtule, mille käigus täidab tervisetõendi taotleja deklaratsiooni, millel kajastuvaid andmeid kinnitab ta oma nime ja allkirjaga. Seejärel suunatakse taotleja kutse- või tegevusalast lähtuvatele uuringud:

Tõend soolebakterite kompleksuuringuga:

 • toitu ja joogivett käitlevad töötajad
 • oma tööülesannete tõttu toidu ja joogiveega või selle käitlemisvahenditega kokkupuutuvad töötajad
 • toidu ja joogivee käitlemisruume puhastavad töötajad

Tõend röntgeni ja soolebakterite kompleksuuringuga:

 • loomapidajad ja isikud, kes oma tööülesannete tõttu puutuvad vahetult kokku põllumajandusloomade ja loomsete saadustega (välja arvatud loomapidajad, kes peavad põllumajandusloomi, et saada loomseid saadusi enda tarbeks)

Tõend röntgeniga:

 • õpetajad ja lasteasutuse töötajad ning teised töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokkupuutuvad töötajad
 • abivajajale vahetult teenust osutavad hoolekandetöötajana
 • tervishoiutöötajana ning muu patsiendiga vahetult kokkupuutuva tervishoiuasutuse töötajana
 • kliendiga vahetult kokkupuutuva ilu- ja isikuteenuseid osutava töötajana

Oluline teada:

 • Uuringutulemused selguvad 1–5 tööpäeva jooksul. Pärast seda teeb arst tervisedeklaratsiooni, tervisekaardi andmete ning määratud uuringute tulemuste põhjal otsuse kontrollitava terviseseisundi kohta.
 • Laboratoorselt uuritakse teiste nakkushaiguste tekitajate puhul juhul, kui tervisetõendi taotleja poolt täiendav tervisedeklaratsiooni terviseseisundi kohta andmete alusel on leidnud kinnitust nakkushaiguste põdemine, viibimine riskipiirkonnas, kokkupuude nakkushaigega, on esinenud kliinilised nähud jm. Otsuse lisauuringute vajalikkuse osas teeb tervishoiutöötaja.
 • Tervisetõendi eest tuleb tasuda enne uuringute tegemist. Tõendi väljastamine on võimalik paberkandjal või e-maili teel. Palun teavitada visiidil pereõde oma eelistusest tõendi kättesaamise osas.

Lisainfo tervisetõendi kohta nakkushaiguste suhtes:

riigiteataja.ee

terviseamet.ee